Prikupljanje, obrada i zaštita osobnih podataka

Niže navedena pravila, utemeljena su na važećim propisima i čine okvir za prikupljanje, obradu i zaštitu osobnih podataka klijenata a za potrebe priređivanja igara na sreću u casinu, poslovnicama i putem on-line interaktivnih kanala. S obzirom, da je zaštita vaše privatnosti naša obaveza, FAVORIT SPORTSKA KLADIONICA d.o.o. (u nastavku i FAVBET d.o.o.) vas u tu svrhu obavještava na koji način se prikupljaju, obrađuju, čuvaju i koriste Vaši osobni podatci.

1. OPĆI DIO

Osobni podatci podrazumijevaju sve podatke na temelju kojih je moguće izravno ili neizravno utvrditi identitet osobe.

Korisnik je svaka fizička osoba koja pristupa u naše prostore s namjerom sudjelovanja u igrama na sreću ili korištenja bilo koje druge usluge (igre na daljinu) društva koje zahtijevaju prikupljanje i obradu osobnih podataka, te predstavlja ispitanika u smislu Opće uredbe o zaštiti podatka EU 2016/679 od 27.04.2016.

Osobni podatci se prikupljaju za potrebe priređivanja i sudjelovanja u igrama na sreću u skladu sa važećim propisima iz područja igara na sreću, zaštite novčarskih institucija, zaštite osobnih podatka i sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma.

FAVORIT SPORTSKA KLADIONICA d.o.o. Zagreb, Branimirova 29, OIB: 78977247105 kao priređivač igara na sreću prikuplja podatke od posjetitelja (u daljnjem tekstu „korisnika“) na nekoliko mjesta:

 • prilikom pristupa igri putem on-line interaktivnih kanala (internetskoj stranici, te mobilnim i web aplikacijama prilikom pristupa, registracije, predbilježbe, kontakta)
 • prilikom posjeta casinu ili uplatnim mjestima kladionice

Tako prikupljeni osobni podatci, između ostalog služe i za provjeru identiteta i dobi korisnika prilikom same registracije i preduvjet su za sudjelovanje u igrama na sreću na daljinu (internetsko klađenje i internet casino) kao i za pristup igri u casinu ili uplatnom mjestu kladionice u skladu sa važećim propisima (maloljetnim osobama zabranjeno je sudjelovanje i pristup igrama).

Podatci prikupljeni prilikom posjete web-stranici koriste se u svrhu unapređenja proizvoda i usluga koje FAVBET nudi svojim igračima u igri na sreću klađenje i online casino.

Prilikom prikupljanja i obrade podatka priređivač se pridržava pozitivnih propisa koji reguliraju priređivanje igara na sreću, te odredbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Uredba EU 2016/679) kao i ostalih zakona i propisa koji reguliraju ovu materiju.

Prikupljanje i obrada osobnih podataka vrši se po načelu zakonitosti, poštenosti, točnosti i transparentnosti uz jasno i razumljivo naznačenu svrhu prikupljanja.

Sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podatka, obavezni smo i objavljujemo informacije o:

 • Voditelju obrade osobnih podataka:
  FAVORIT SPORTSKA KLADIONICA d.o.o. Zagreb, Branimirova 29, OIB: 78977247105,
  e-mail: [email protected], tel: 01/2912-111
 • Kontakt podatcima službenika za zaštitu osobnih podataka:
  FAVORIT SPORTSKA KLADIONICA d.o.o. Zagreb, Branimirova 29,
  Službenik za zaštitu osobnih podataka,
  e-mail: [email protected], tel: 01/2912-111

2. OSOBNI PODATCI KOJI SE PRIKUPLJAJU I PRAVNA OSNOVA PRIKUPLJANJA

2.1. Osobni podatci koji se prikupljaju u Casinu:

 • ime i prezime,
 • prebivalište,
 • datum i mjesto rođenja,
 • broj identifikacijske isprave, broj i naziv izdavatelja isprave
 • kopiju ili scan identifikacijskog dokumenta
 • datum i vrijeme ulaska u casino.
 • snimke sustava video nadzora
 • osobni identifikacijski broj (OIB)

Gore navedeni podatci prikupljaju se po zakonskoj osnovi prilikom pristupa i uvjet su za pristup prostoru casina i igrama. Rok čuvanja osobnih podataka je propisan zakonom minimalno 10 godina, istekom kojeg će podatci biti obrisani.

Pored navedenih obaveznih podatka priređivač može prikupljati i slijedeće osobne podatke:

 • vaš spol
 • vaše podateke za kontakt (e-mail adresu, broj telefona, mobitela)
 • podatke o sudjelovanju u igrama na sreću

Podatci se prikupljaju temeljem privole ispitanika, a zbog potrebe ispunjenja ugovora kao i pojedinačne i pouzdane identifikacije korisnika. Ovako prikupljeni podatci se čuvaju na rok koji je potreban za izvršenje ugovora, te će se po isteku tog roka izbrisati. Isti će se izbrisati i u slučaju da klijent povuče svoju privolu za prikupljene podatke, a privolu može povući na vlastiti zahtjev e-mailom, pisano ili brisanjem svojeg računa.

2.2. Osobni podatci koji se prikupljaju u kladionici (registracija za online klađenje i on-line casino)

Temeljem obaveza koje proizlaze iz Zakonom o igrama na sreću, Zakonom o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma obvezni smo prikupljati slijedeće osobne podatke:

 • korisničko ime koje igrač odabere
 • lozinka koju će igrač koristiti kada pristupa internetskoj stranici
 • adresa e-pošte (e-mail) igrača i vremenska zona
 • ime i prezime igrača
 • datum rođenja igrača
 • adresa prebivališta igrača
 • mjesto i poštanski broj
 • OIB igrača
 • broj telefona (mobitela) igrača
 • broj tekućeg računa igrača (IBAN)
 • podatci o političkoj izloženosti
 • način izloženosti
 • vrsta javne dužnosti
 • izvor imovine

Ovi podatci se čuvaju na rok koji je propisan pojedinim zakonom tj. na rok od minimalno 10 godina, te će se po proteku tog roka izbrisati. Ukoliko korisnik odbije pružiti navedene osobne podatke neće mu biti omogućeno i sudjelovanje u igrama na sreću.

Na temelju privole korisnika (ispitanika), a zbog potrebe ispunjenja ugovora i pouzdane identifikacije korisnika, te u svrhu promotivnih aktivnosti priređivač može prikupljati slijedeće osobne podatke:

 • spol
 • podatci za kontakt (broj telefona, mobilnog uređaja)

Ovi podatci se čuvaju na rok koji je potreban za izvršenje ugovora te izvršenja zakonskih obveza, te će se po proteku tog roka izbrisati. Također, brisanje podataka koji služe u promotivno-marketinške svrhe izvršit će se u slučaju ako ispitanik povuče svoju privolu za prikupljanje osobnih podataka navedenih u ovom članku.

Online klađenje tj. interaktivno priređivanje igara na sreću temelji se na automatskoj obradi podataka na osnovu privole ispitanika tj. korisnika, u svrhu ispunjenja ugovora, priređivač propisuje obavezu davanja slijedećih podataka korisnika (ispitanika)

 • podatke o sudjelovanju
 • podatke o pristupu i korištenju sustava
 • podatke o financijskim transakcijama
 • podatke o igračim transakcijama
 • podatke o postavkama korisničkog računu i promjenama istih

Navedeni podatci čuvaju se na rok potreban za izvršenje ugovora, zakonskih odredbi te istekom ugovorenog ili zakonskog roka roka podatci se brišu.

FAVBET interno obrađuje osobne podatke koji su potrebni za normalno funkcioniranja sustava priređivanja igara na sreću putem online i interaktivnih kanala. Osobni podatci se anonimiziraju, te se u svakodnevnom poslovanju svi podatci korisnika obrađuju anonimizirano. Zaposlenici priređivača, ovisno o dodijeljenim pravima, imaju pristup samo do određenog skupa osobnih podataka nužnih za obavljanje operativnih poslova iz njihove nadležnosti. Dodjela prava odvija se na više nivoa pristupa određenim serverima, servisima i kroz dodijeljene uloge (role).

Podatci se obrađuju sa ciljem priređivanja igara na sreću. Određene obrade i analiza ponašanja igrača imaju cilj unapređenje poslovanja kao i podizanja kvalitete i razine usluga te povećanja zadovoljstva naših igrača, i ne koriste se u druge svrhe koje nisu navedene u ovom pravilniku.

Kao nužan uvjet za izvršenje ugovora za priređivanje igara na sreću putem online i interaktivnih prodajnih kanala između priređivača i korisnika (ispitanika) osobni se podatci u određenim slučajevima kada je to potrebno prenose u treće zemlje izvršitelju obrade, a temeljem ugovora o obradi osobnih podataka i primjenu standardnih klauzule o zaštiti podataka.

Izvršitelj obrade obrađuje podatke isključivo na sistemskim osnovama sa ciljem tehničke ispravnosti i optimalnog korištenja sustava, anonimizirano na razini korisničkog imena/sistemskog broja klijenta, bez povezivanja sa ostalim osobnim podatcima fizičke osobe.

Prilikom svakodnevnog rada Izvršitelj obrade nema poslovnu potrebu, niti je ovlašten za uvid u osobne podatke izvoznika podataka. Uvoznik podataka i od njega ovlašteni radnici su ovlašteni za uvid u osobne podatke fizičkih osoba koji se nalaze u bazama podataka Voditelja obrade podataka prilikom održavanja sustava i baza podataka u svrhu uspostave tehničke ispravnosti sustava te provođenja potrebnih testiranja u tu svrhu.

Pristup osobnim podatcima će se uobičajeno odvijati u sjedištu Voditelja obrade – Zagreb, Branimirova 29, a koje je ujedno i lokacija smještaja serverske opreme za podršku platforme za isporuku sustava. U izvanrednim situacijama u kojima je ugrožen rad sustava Izvršitelj obrade može imati pravo na udaljeni pristup, putem kriptirane veze i uz prethodno razmijenjene sigurnosne protokole odgovarajuće sigurnosti.

Pristup do osobnih podataka moguć je samo direktnim pristupom na bazu podataka ili logove od strane ovlaštenog administratora. Pristup do podatka ima za cilj jedino uspostavu tehničke ispravnosti, a ne i uvid u podatke radi njihove obrade,a svaki pristup podatcima se evidentira.

2.3. Osobni podatci koji se prikupljaju prilikom posjete web stranici

Od svakog posjetitelja na web-stranici, radi unapređenja korisničkog iskustva i sigurnosti sustava, prikupljaju se slijedeći podatci :

 1. vrijeme i datum posjeta internetskoj stranici
 2. stranice koje posjetitelj pregledava
 3. vrsta internetskog preglednika
 4. IP adresa računala
 5. id kolačića
 6. vrstu uređaja i verziju operativnog sustava

2.4. Osobni podatci koji se prikupljaju putem videonadzora

U cilju zaštite imovine i sigurnosti radnika, korisnika, zaštite legitimnih interesa voditelja obrade te ispunjenja zakonskih odredbi videonadzor je postavljen na ulazu i u samim objektima kao što je casino i uplatna mjesta kladionice, a na temelju projekta odobrenog od ovlaštenog subjekta. Videozapisi se pohranjuju na samostalnim tvrdim diskovima na zasebnim lokacijama.

Pristup podacima je ograničen te dozvoljen samo na traženje nadležnih nadzornih tijela, te im se traženi podatci uz zapisnik dostavljaju.

Videozapisi se mogu čuvati najviše 6 mjeseci.

2.5. Osobni podatci koji se prikupljaju temeljem obaveze po Zakonu o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma

Kada se radi o transakcijama (uplate/ isplate povezane sa igrama na sreću) za koje je sukladno Zakonu o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma obvezno vođenje propisanih evidencija obvezni smo prikupljati slijedeće podatke:

 • ime i prezime
 • prebivalište,
 • dan, mjesec i godinu rođenja,
 • osobni identifikacijski broj ako je vidljiv iz identifikacijske isprave,
 • naziv i broj identifikacijske isprave,
 • naziv i državu izdavatelja,
 • državljanstvo/državljanstva
 • scan/slika/kopija identifikacijske isprave

Za igrače koji su politički izložene osobe, prikupljaju se i niže navedeni podatci:

 • Osnova političke izloženosti (javna dužnost, član obitelji, bliski suradnik)
 • Podatci o dužnosti koju obavlja
 • Datum imenovanja ili vrijeme obavljanja istaknute javne dužnosti
 • Izvor i sredstava koja su predmet transakcije

Podatci se čuvaju na rok koji je propisan pojedinim zakonom tj. na rok od minimalno 10 godina, te će se po isteku tog roka izbrisati. Kada korisnik odbije davanje osobnih podataka propisanih zakonom priređivač je dužan odbiti pružiti uslugu korisniku tj. obustaviti transakciju i o tome obavijestiti Ured za ­­­­­­­­­­­­sprječavanje pranja novca i onemogućiti pristup prostorima u kojima priređuje igre na sreću (kladionica, casino), kao i sudjelovanje u on-line igrama na sreću.

3. Svrha i obrada osobnih podataka:

Podatci se obrađuju pošteno i zakonito, te se ne prikupljaju u većem opsegu nego li je to potrebno.

Osobne podatke prikupljamo i obrađujemo i u slučajevima određenim zakonom u svrhu izvršavanja zakonskih ili ugovornih obveza i/ili uz privolu korisnika u svrhu za koju je dao privolu i/ili u svrhu sklapanja i izvršenja ugovora sklopljenog između korisnika i FAVBET, kao i u drugim slučajevima određenim zakonom.

Prikupljeni osobni podatci koriste se za:

 • pružanje naših usluga / izvršenje ugovora
 • identifikacijske svrhe i provjere
 • statističke analize i istraživanje
 • regulatornu i zakonodavnu usklađenost
 • marketing, profiliranje i istraživanje tržišta
 • zaštitu naših prava i imovine
 • zaštitu maloljetnih osoba kroz zabranu sudjelovanja u igrama na sreću

Obrada osobnih podataka je automatizirana, te voditelj obrade nema tehničku mogućnost obrade podataka na drugi način, zbog čega davanje suglasnosti za automatiziranu obradu podataka predstavlja uvjet za sklapanje ugovora.

4. Primatelji osobnih podataka i izvršitelji obrade osobnih podataka

FAVORIT SPORTSKA KLADIONICA d.o.o, kao voditelj obrade osobnih podataka sklopio je ugovore o tehničkoj suradnju sa izvršiteljima obrade, a prijenos podataka uređen je primjenom propisanih standardnih klauzula o zaštiti podataka 2010/87/EU, izdanih od strane Europske Komisije.

Korisnik daje svoju privolu da zaposlenici, povezana društva i partneri mogu prikupljati, obrađivati, međusobno prosljeđivati i razmjenjivati osobne podatke korisnika (ispitanika) navedene u ovom pravilniku prenijeti u neku od države izvan Europske unije, temeljem sklopljenih ugovora sa izvršiteljima obrade uz primjenu standardnih klauzula o zaštiti podataka.

5. Mjere zaštite Vaših osobnih podataka

U cilju zaštite vaših osobnih podataka, a u skladu sa obavezama koje proizlaze iz važećih propisa o zaštiti osobnih podataka, poduzete su propisane tehničke mjere i postupci, osigurana je i kontrola pristupa osobnim podatcima koji je omogućen samo za to ovlaštenim i stručnim osobama.

U prikupljanju i obradi podataka koriste se najnovije sigurnosne mjere i tehnička rješenja, uključujući poslužitelje, baze podataka, sigurnosne kopije, vatrozide, enkripciju, nadzorne sustave i sustave za kontrolu pristupa, kako fizičkog tako i programski podržanog da bi se osigurala zaštita od gubitka ili zloupotrebe vaših podataka.

6. Fizička zaštita podataka

Fizička zaštita obuhvaća skup metoda i sredstava koji se koriste zbog zaštite hardvera informacijskog sustava od neovlaštenog fizičkog pristupa samom sustavu i korištenja njegovih resursa, te njegovu zaštitu od vanjskih događaja koji se ne mogu predvidjeti npr. udar groma, nestanak električne energije, zaštita od poplave, potresa, od prevelike prašine, eksplozivnih naprava itd.

 1. Sukladno važećim propisima prostori tvrtke štite se tehničkom i fizičkom zaštitom u prostorima sjedišta tvrtke gdje se nalaze serveri, te na casino lokacijama. Osim fizičke zaštite zaštitarske službe dostupne su na automatsku dojavu alarma njihovom centru ili na poziv nakon čega zaštitari izlaze na teren. Sve lokacije opremljene su propisanom opremom tehničke zaštite. Pored automatskog alarmnog sustava na svim lokacijama nalazi se i mogućnost ručne aktivacije tihog alarma.
 2. Unutar lokacija na kojima se nalaze podatkovni centri nalazi se fizička i digitalna kontrola fizičkog pristupa za štićene prostore.
 3. Serverska oprema na kojoj se pohranjuju podatci nalaze se u server sobama koje se štite na ranije navedene načine, te se dodatno unutar sobe nalaze serverski ormari koji se zaključavaju. Podatci se periodički arhiviraju na fizičke medije za trajnu pohranu podataka. Takvi mediji pohranjuju se u sefove koji su smješteni unutar štićenih prostorija.
 4. Prostori tvrtke, a posebno prostori za obradu i pohranu podataka (server sobe, i dr.) opremljeni su odgovarajućom opremom za zaštitu od požara, koja uključuje senzore dima, sustav vatrodojave, te sustave automatskog gašenja požara, dok su serveri osigurani od prenapona i pada napona, te iznenadnog prekida mrežnog napajanja, korištenjem uređaja za neprekidno napajanje (UPS). Osim primarnog načina zaštite (UPS, Uninterrupted Power Supply) za kratkotrajne i iznenadne oscilacije i prekide u mrežnom napajanju, sustav je opremljen i agregatima koji osiguravaju napajanje prilikom dužeg prekida u mrežnom napajanju.

7. Digitalna zaštita podataka

 1. Lozinka - tajni podatak kojeg je potrebno poznavati da bi se pristupilo određenim resursima, informacijama i slično. Korisiti se kao općeniti mehanizam digitalne zaštite na više razina unutar informacijskog sustava - za pristup računalu, određenom sustavu, podsustavu, aplikaciji, bazi podataka, štićenim datotekama, arhivskim kopijama i dr. Pravila kompleksnosti lozinke i politike periodičkih promjena propisane su zasebno za odvojene aplikacije i sustave.
 2. Vatrozid (firewall) - kombinacija softvera i hardvera koja izolira unutarnju mrežu informacijskog sustava od interneta, dopuštajući nekim paketima da prođu blokirajući ostale. Koristi se na svim lokacijama na razini kompletne mreže, kao dio dostupnih zaštita mrežnih uređaja, te na individualnim računalima, bilo u sklopu operativnog sustava ili dodatnih aplikacija instaliranih na samo računalo odnosno server.
 3. Pravila postupanja mrežnim prometom definirana su za svako računalo i mrežu zasebno, ovisno o komunikacijskim potrebama sustava koji se nalaze na tim računalima i mrežama, te pristup bazama podataka imaju samo ovlaštene osobe.
 4. Antivirusna zaštita - uključuje sustave za sprečavanje rada virusa i drugih zlonamjernih aplikacija, skripti i dijelova programskog koda, slanje odnosno primanje takvih aplikacija, i sl.
  Također, unutar antivirusne zaštite uključeno je i blokiranje komuniciranje određenih sadržaja putem email komunikacije, te se automatskim sustavima provjerava sadržaj email komunikacije i automatski blokira bilo kakva neželjena komunikacija, bilo prema van ili unutar štićenih sustava.
  Koristi se na svim lokacijama na razini kompletne mreže, te na individualnim računalima, bilo u sklopu operativnog sustava ili dodatnih aplikacija instaliranih na samo računalo odnosno server.
 5. Izrada sigurnosnih kopija (backup-a) – nužna je radi osiguranja neprekinute raspoloživosti i mogućnosti nastavka rada informacijskog sustava uslijed nepredviđenih okolnosti npr. u slučajevima elementarnih nepogoda (požar, potres, poplava, sabotaže, itd…) ili drugih uzroka prekidanja rada.
  Pored navedenog, još jedan razlog za izradu sigurnosnih kopija je zakonska obveza čuvanja financijskih i drugih sličnih podataka, stoga se izrada vrši redovno na sustavima bitnima za poslovanje, i gdje je to zakonom propisano
 6. Kod spajanja dviju ili više udaljenih lokacija, za štićenje mrežne komunikacije koriste se VPN (Virtual Private Network) tuneli ili IPSEC. Sav promet unutar takvog VPN ili IPSEC tunela enkriptiran je, i nije dostupan korisnicima mreže izvan dviju mreža koje su povezane tim tunelima.
 7. Računalni pristup svim sustavima ograničen je:
  • limitiranjem prava pristupa na razini korisničkih računa
  • pristup bazama podataka dopušten jedino ovlaštenim osobama.
  Sve u cilju zaštite sustava od neovlaštenog pristupa, instalacije neželjenih aplikacija, nenamjernog izazivanja gubitka podataka, i dr.
  Kada je to moguće i opravdano primjenjuje se redundancija (dupliciranje) kritičnih komponenti sustava radi povećanja pouzdanosti računalnih sustava, kako na fizičkoj razini (oprema), tako i na logičkoj i digitalnoj razini. Redundantni sustavi djeluju na način da u slučaju prestanka rada jednog dijela sustava (komponente) funkcionalnost preuzima drugi istovjetan dio sustava.

8. Tajnost podataka

Podatci o korisnicima prikupljeni prilikom pružanja usluga FAVBET predstavljaju poslovnu tajnu te ih priređivač može otkriti samo u slučajevima koji su propisani zakonom.

Voditelj obrade dužan je pojedine osobne podatke koji se prikupljaju temeljem zakonskih obaveza proslijediti pojedinom državnom tijelu u okviru njihovih zakonskih ovlasti npr.: Ministarstvo financija, Porezna uprava, Ured za sprječavanje pranja novca kao i druga nadležna javna tijela.

9. Prava ispitanika

Prema Općoj uredbi o zaštiti osobnih podataka (EU 2016/679) prava ispitanika su:

 1. pristup osobnim podatcima i ispravak ili brisanjeosobnih podataka, sve u skladu sa odredbama ovih Pravila i zakonskim odredbama.
 2. ograničavanje obradekoji se odnose na njega kao ispitanika, sve u skladu sa odredbama ovih Pravila i zakonskim odredbama.
 3. prigovor na obradu osobnih podataka, uključujući i korištenje osobnih podataka za potrebe izravnog marketinga i automatizirano donošenje odluka uključujući izradu profila, sve u skladu sa odredbama ovih Pravila i zakonskim odredbama.
 4. prijenos osobnih podatakakoji se odnose na njega, sve u skladu sa odredbama ovih Pravila i zakonskim odredbama.
 5. povlačenje privole za obradu osobnih podataka danih uz privolu a temeljem ovih pravila.

Voditelj obrade obavezan je izvijestiti vas u vezi s ispravkom ili brisanjem osobnih podataka ili ograničenjem obrade sukladno članku 19. Uredbe.

U slučaju da dođe do povrede Vaših osobnih podataka, obavijestiti ćemo Vam u zakonskom sukladno članku 34. Uredbe u roku od najviše 72 sata. Povlačenje privole korisnika (ispitanika) ne utječe na zakonitost na temelju privole izvršene obrade podataka prije njezinog povlačenja.

Za sva pitanja, pritužbe, podnošenje zahtjeva kao i ostvarivanje svojih prava vezanih za zaštitu osobnih podataka prema odredbama Uredbe, korisnik se može obratiti službeniku za zaštitu osobnih podataka putem elektroničke pošte na adresu:
[email protected] ili voditelju obrade pisanim putem na adresu
FAVORIT SPORTSKA KLADIONICAo.o., Branimirova 29, 10 000 Zagreb, kao i podnijeti zahtjeve u poslovnicama društva.

10. Pritužbe

Korisnik u svakom trenutku ima mogućnost podnijeti pritužbu nadzornom tijelu za zaštitu osobnih podataka:

Agencija za zaštitu osobnih podataka (AZOP)
Martićeva ulica 14, 10 000 ZAGREB

11. Završne odredbe

Korisnik samom registracijom kod voditelja obrade ili pristupom igri u online sustav priređivanja igara na sreću potvrđuje da je upoznat:

 • sa svrhom i pravnim temeljem prikupljanja osobnih podataka, te da mu u slučaju uskraćivanje davanja zakonom propisani osobnih podataka priređivač nije u mogućnosti pružiti uslugu
 • sa svrhom i pravnim temeljem prikupljanja osobnih podataka koji se prikupljaju temeljem privole klijenta, te klijent daje svoju privolu na prikupljanje tamo navedenih osobnih podataka
 • da je dajući svoju privolu, suglasan da se njegovi osobni podatci mogu koristiti i u svrhu marketinga
 • upoznat je sa činjenicom automatizirane obrade osobnih podataka koja uključuju i izradu profila.
 • upoznat je da se njegovi podatci, kao uvjet za izvršavanje ugovora, mogu prenositi izvršitelju obrade u trećim zemljama, te da je prijenos podataka uređen temeljem standardnih klauzula o zaštiti podataka 2010/87/EU, propisanih od strane Europske Komisije. Registracijom u online sustav priređivača, korisnik (ispitanik) daje privolu za prijenos njegovih osobnih podataka na opisan način.
 • upoznat je i prihvaća pravila igre i opće uvjete priređivanja igara na sreću trgovačkog društva FAVORIT SPORTSKA KLADIONICA d.o.o. Zagreb, Branimirova 29

Zagreb, 04.12.2019.